Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Letnja akcija: online obuke MS Project 2016 (osnovni i napredni nivo)

Poštovane koleginice i kolege,

U toku je letnji popust na obuke na temu MS Project 2016. Ne propustite ovu sjajnu priliku da unapredite ili obnovite svoje znanje u okviru osnovnog i naprednog kursa u organizaciji OROOK-a i konsultantske kuće Ana Sekulović.

Možete odabrati jedan ili oba nivoa kursa po sledećim cenama:

Osnovni nivo MS Project: 7.000 RSD*
Napredni nivo MS Project: 5.000 RSD*
Paket kurseva MS Project (osnovni + napredni): 11.000 RSD*

*Umesto redovnih cena od 8.000, 6.000, odnosno 14.000 RSD.

Nakon prijave i uplate, svim polaznicima biće obezbeđeni:

– Video materijal u obliku snimaka predavanja;
– Radni materijal u elektronskoj formi;
– Pristup snimcima 24/7;
– Besplatni sertifikat o pohađanju kursa.

Prijave su otvorene do 31. jula 2021. godine.

Program edukacije pretpostavlja da polaznici imaju osnovna znanja o programu i omogućava upoznavanje sa detaljnijim mogućnostima programa i načinima kako te mogućnosti primeniti na optimalan način u praksi. U obuci se povezuju osnovna teorijska znanja iz planiranja sa praktičnim mogućnostima programa.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment, projektni menadžeri, program menadžeri, menadžeri troškova i članovi projektnog tima.

Metod i način rada: predavanja i prezentacija mogućnosti programa. Polaznici prolaze proces nakon izrade prvobitnog plana, preko postupka optimizacije plana, preko plana njegove kontrole do izvoza podataka.

Zašto koristiti MS Project?

Namena programa MS Project (u daljem tekstu: program) je planiranje i kontrola realizacije projekata. Pri tome, pod projektom se može podrazumevati mnogo toga. Svaki niz povezanih poslova koje je potrebno organizovati na neki način može da se tretira kao projekat. Program koriste oni koji planiraju projekat, oni koji njime upravljaju i svi koji imaju potrebe da na neki način o projektu komuniciraju. 

Prednosti programa su sledeće:

MS Project se godinama razvija. Veliki broj verzija, od kojih je svaka imala znatna poboljšanja u poređenju sa prethodnim, doveo je do toga da je MS Project danas jedan od najboljih programa na svetu, kao i jedan od najprimenjivijih za planiranje i kontrolu, te ga strani investitori i konsultanti najčešće traže u komunikaciji.

Relativno je lak za rad. Skoro svako može da uz malo truda dobije neki rezultat iz programa. Sa druge strane, ima i opcije koje su veoma kompleksne, tako da mogu da ga koriste i najiskusniji projekt menadžeri za detaljne analize projekata. Može se koristiti na mnogo polja: od pogleda na projekat u globalu analize do detaljnog operativnog planiranja 

Nivo kompleksnosti podataka definiše korisnik prema svojim potrebama. Moguće je analizirati samo osnovne aktivnosti na projektu, do detaljnog praćenja angažovanja i troškova resursa na više projekata. 

Obzirom da je proizvod kompanije Microsoft, veoma je otvoren ka drugim programima ove kompanije i lako se razmenjuju podaci. Olakšano je prebacivanje podataka između različitih programa i korišćenje podataka iz programa u izveštavanjima. 

Nije vezan samo za jednu privrednu granu: koriste ga ekonomisti, građevinari, elektroinženjeri i svi drugi koji imaju potrebu da planiraju neke događaje. 

Program mogu koristiti svi učesnici na projektu u skladu sa svojom ulogom, potrebama i pravom na informacije.  

Jedino korišćenjem ovakvog programa je moguće sačuvati evidenciju šta se događalo na realizaciji projekta. Ovakav program je nezaobilazan pri obrazloženju i analizi odštetnih zahteva (klejmova).

Na projektima u Srbiji i Evropi, najčešći je program koji se koristi za planiranje i kontrolu realizacije. Strani investitori, nadzori i konsultanti uglavnom koriste ovaj program.

Sadržaj kursa: OSNOVNI NIVO

Sadržaj kursa je koncipran da polaznike postepeno uvodi u mogućnosti softvera, uz osnovnu teorijsku obuku i praktičnu primenu stepenih znanja.

Teorijska obuka organizuje se u obimu potrebnom da polaznici shvate suštinu određenih funkcija programa i način ako da ih koriste. Ovaj deo je koristan i korisnicima koji imaju nekog znanja iz programa, kako bi shvatili suštinu proračuna koji se odvijaju u programu.

Obuka traje 6 dana i organizovana je u formatu 3 + 3 časa.

Prvog dana obuke polaznici dobijaju osnovna znanja o projektima, kako da ih podele, sagledaju, organizuju i naprave osnovu za planiranje i kontrolu. Mogućnosti programa se prezentuju uz kraća teorijska objašnjenja i savete za konkretnu primenu određenih tehnologija.

Drugog dana, polaznici se upoznaju sa mogućnostima programa vezanim za analizu dodeljenih resursa. Na kraju drugog dana, polaznici će biti osposobljeni da kreiraju projekat, povežu aktivnosti, naprave dinamički plan i urade osnovna izveštavanja iz njega. Kroz praktični primer, polaznici u saradnji sa predavačem prolaze kroz sve ključne operacije na projektu. Ovom delu obuke se posvećuje posebna pažnja jer je to najčešći nivo korišćenja programa u praksi, i osnova za uspešno organizovanje informacija na projektu.

Trećeg dana, počinje se sa obukom na kompleksijem izveštavanju na projektu. Polaznici se obučavaju da unapred sagledavaju potrebe na projektu, da kodiraju projekat, da organizuju informacije i da ih dele učenicima na projektu.

U nastavku obuke, četvrtog dana, polaznici se obučavaju kako da prepoznaju probleme na projektu u vezi sa preopterećenim resursima i kako da ih reše.

Petog dana obuke polaznici se bave kontrolom realizacije projekta, poređenjem planiranog i ostvarenog i načinima da se projekat zadrži u planiranim rokovima i troškovima. Poslednjeg dana obuke, polaznici se obučavaju da rade na više projekata, da uvoze i izvoze podatke sa projekta i da kreiraju izveštaje. Obuka se završava rekapitulacijom svega naučenog i predlozima za dalji rad.

Prvi dan, 2×3 sata

1.1  Opšte
1.2  Unos aktivnosti, tipovi aktivnosti
1.3  Kreiranje WBS (Work Breakdown Structure)
1.4  Tipovi veza između aktivnosti i koja se kada koristi
1.5  Ograničenja aktivnosti
1.6  Povezivanje aktivnosti
1.7  Kritični put i vremenske rezerve
1.8  Rad na primeru

Drugi dan, 2×3 sata

2.1  Vrste resursa, podaci o resursima i formiranje pula resursa
2.2  Definisanje resursa
2.3  Unos resursa
2.4  Pregled podataka o angažovanim resursima
2.5  Rad na primeru

Treći dan, 2×3 sata

3.1  Osnovni pogledi na projekat
3.2  Kalendar
3.3  Formatiranje gantograma, teksta, vremenske skale…
3.4  Tabele
3.5  Filteri
3.6  Usage pregledi
3.7  Sortiranje
3.8  Grupisanje
3.9  Rad na primeru

Četvrti dan, 2×3 sata

4.1  Kodiranje aktivnosti
4.2  Rešavanje problema preopterećenja resursa
4.3  Izravnanje resursa
4.4  Prilagođavanje programa potrebama korisnika
4.5  Pravljenje sopstvenih polja
4.6  Rad na primeru

Peti dan, 2×3 sata

5.1  Ažuriranje podataka na projektu
5.2  Kontrola realizacije
5.3  Poređenje planiranog i ostvarenog
5.4  Merenje uspešnosti realizacije projekta
5.5  Primena metode zarađene vrednosti
5.6  Replaniranje
5.7  Rad na primeru

Šesti dan, 2×3 sata

6.1  Rad sa više projekata
6.2  Pregled podataka na više projekata
6.3  Izvoz i uvoz podataka
6.4  Izveštaji
6.5  Rad na primeru i rekapitulacija kursa

Sadržaj kursa: NAPREDNI NIVO

Sadržaj kursa formiran je tako da se pretpostavlja da polaznici imaju osnovna znanja o programu, kao i osnovna teorijska znanja o metodi kritičnog puta i načinu proračuna dinamičkog plana projekta.

Teorijska obuka organizuje se u obimu potrebnom da polaznici shvate suštinu određenih funkcija programa i način kako da ih koriste.

Prvog dana obuke polaznici dobijaju nova znanja o kreiranju aktivnosti, značaju WBS strukture i savete kako da kreiraju projekte, kako da ih podele, sagledaju, organizuju i naprave osnovu za planiranje i kontrolu.

Drugog dana, polaznici se detaljnije upoznaju sa mogućnostima programa vezanim za analizu dodeljenih resursa, načinom kako da kodiraju aktivnosti i kako da formiraju tabele i filtere.

Trećeg dana, fokus je na analizi angažovanih resursa i optimizaciji plana angažovanja.

Četvrtog dana tema obuke je analiza realizacije projekta, merenje uspešnosti, poređenje planiranog i ostvarenog i replaniranje. Obuka se završava rekapitulacijom svega naučenog i predlozima za dalji rad.

Prvi dan, 3 sata

1.1  Kreiranje WBS (Work Breakdown Structure)
1.2  Tipovi veza između aktivnosti i kada se koja koristi
1.3  Ograničenja aktivnosti
1.4  Povezivanje aktivnosti
1.5  Kritični put i vremenske rezerve

Drugi dan, 3 sata

2.1  Definisanje i unos resursa
2.2  Pregled podataka o angažovanim resursima
2.3  Kalendar
2.4  Kodiranje aktivnosti
2.5  Tabele
2.6  Filteri

Treći dan, 3 sata

3.1  Sortiranje
3.2  Grupisanje
3.3  Rešavanje problema preopterećenja resursa
3.4  Izravnanje resursa
3.5  Prilagođavanje programa potrebama korisnika
3.6 Pravljenje sopstvenih polja

Četvrti dan, 3 sata

4.1  Kontrola realizacije
4.2  Poređenje planiranog i ostvarenog
4.3  Merenje uspešnosti realizacije projekta
4.4  Primena metode zarađene vrednosti
4.5  Replaniranje
4.6  Rad na više projekata
4.7  Pregled podataka na više projekata
4.8  Izvoz i uvoz podataka
4.9  Rekapitulacija stečenih znanja

O predavaču:

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Šef je katedre za menadžment u građevinarstvu i rukovodilac primenjenog studijskog programa Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu u Podgorici od 2006. godine. Od 1992. radio je u više građevinskih preduzeća u Crnoj Gori, Ruskoj Federaciji i Uzbekistanu.

Učestovao je u građenju velikog broja objekata u funkciji neposrednog rukovodioca, tehničkog rukovodioca gradilišta i direktora gradnje. Studijski je boravio u Beču na TU Wien 2002. Držao je predavanja na Hidrotehničkom fakultetu Univerziteta za arhitekturu i građevinarstvo u Sofiji, УAСГ София (2005, 2013), Građevinskom fakultet u u Bratislavi, STU Bratislava (2006, 2008, 2016) i Građevinskom fakultetu u Brnu (2007, 2009, 2014).

Bio je konsultant Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine za izradu Strategije razvoja građevinarstva do 2020. godine (2009-2010). U periodu od 2009. do 2012.godine bio je predsednik Strukovne Komore građevinskih inženjera Crne Gore i član Upravnog odbora Inženjerske Komore Crne Gore, kao i Upravnog odbora Project consulting Podgorica.

Njegov naučno-istraživački opus do sada broji 146 radova objavljenih u časopisima i na skupovima, od čega 13 u časopisima koji se nalaze na SCI listi.

Dodatne informacije:

Kompanije zainteresovane za učešće sa većim brojem zaposlenih mogu se javiti na sekulovicana69@gmail.com za informacije o ceni i pogodnostima za grupne prijave.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *