Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Obuke za inženjere su korak napred u karijeri i daljem usavršavanju

Obuke Zaposlenih: Ključ Uspeha AEC Kompanija

U današnje vreme, u kojem se tehnologija i zahtevi tržišta brzo menjaju, građevinske kompanije moraju biti prilagodljive kako bi opstale i ostale konkurentne. Jedan od najvažnijih faktora u ovome jeste obuka zaposlenih.

Obuke omogućavaju zaposlenima da steknu nova znanja i veštine koje su im potrebne da bi obavljali svoj posao efikasnije i sa više samopouzdanja. Pored toga, obuke su i način da se podigne kvalitet i standard usluga koje kompanija pruža, a to je ključno za zadovoljstvo klijenata i dalji uspeh firme.

Ukoliko Vaša firma nudi obuke za svoje zaposlene, trebalo bi da razmotrite o plasmanu tih obuka preko OROOK platforme – najveće mreže inženjera u regionu, sa preko 20.000 članova. Na taj način, Vaša kompanija može stvoriti vidljivost i privući širok spektar inženjera koji bi bili zainteresovani za Vaše obuke.

Međutim, ne bi trebalo da se ograničite samo na ponudu obuka drugima. Vaša kompanija bi takođe trebalo da investira u obuke za svoje zaposlene. Investirajući u svoje osoblje, ne samo da ćete uvećati njihove veštine i znanja, već ćete takođe poslati poruku da cenite njihov rad. Ovo može pomoći u zadržavanju Vaših zaposlenih i motivaciji ostalih da se usavršavaju.

Ukratko, ponuda obuka preko OROOK-a može pomoći Vašoj kompaniji da privuče nove klijente i zadrži postojeće, dok investiranje u obuke za zaposlene može poboljšati kvalitet rada i motivaciju Vašeg tima.

U nastavku donosimo OROOK obuke koje možete ponuditi svojim zaposlenima.

Softver i BIM (Building Information Modeling) obuke 

Softveri i alati za BIM su sada neizostavan deo građevinske industrije i omogućavaju bolje upravljanje projektima i efikasniju saradnju između različitih učesnika u projektu. Obuke za ove alate mogu pomoći inženjerima u Vašoj kompaniji da se bolje upoznaju sa funkcionalnostima alata i da ih koriste na pravi način, čime se povećava efikasnost i produktivnost projekta jedne firme.

OROOK predstavlja jedinstvenu priliku za kompanije koje se bave obukama softvera i BIM modela da unaprede svoju vidljivost i dostupnost široj publici. Kroz prijavu na platformu, firme će moći da predstave svoje obuke bazi od 20.000 inženjera koji aktivno tragaju za kvalitetnim znanjem iz ovih oblasti. Ova vrsta eksponiranja i promocije ne samo da će poboljšati percepciju Vaše firme, već će i povećati verovatnoću pronalaženja novih inženjera i proširenje poslovanja.

Obuke iz upravljanja projektima

Upravljanje projektima podrazumeva upravljanje resursima, vremenom, budžetom i rizicima, kao i uspešnu koordinaciju aktivnosti različitih učesnika u projektu. 

Obuke iz upravljanja projektima mogu pomoći građevinskim firmama da povećaju efikasnost i produktivnost u poslovanju. Zaposleni koji su obučeni za upravljanje projektima su sposobni da bolje planiraju i organizuju svoj rad, što dovodi do smanjenja troškova Vaše kompanije.

Takođe, ovakve obuke mogu pomoći građevinskim firmama da unaprede kvalitet svojih projekata. Učesnici koji su obučeni za upravljanje projektima su sposobni da bolje upravljaju rizicima i da prepoznaju potencijalne probleme u projektu, što dovodi do poboljšanja kvaliteta projekata sa kojima se kompanija može susreti u radu. 

U okviru OROOK obuka Vaši zaposleni imaće priliku da nauče sve tajne uspešnog vođenja projekata u vezi sa upravljanjem vremenom, troškovima, kvalitetom, resursima, komunikacijom, rizicima, nabavkama, zainteresovanim stranama, odštetnim zahtevima i drugim aspektima projekata.

Ukupno uzev, obuke iz upravljanja projektima su bitne za Vašu kompaniju jer omogućavaju uspešnu realizaciju projekata, povećanje efikasnosti i produktivnosti u poslovanju, unapređenje kvaliteta projekata i razvoj karijere zaposlenih.


Standardi i zakonodavstvo – Evrokod obuke

Evo nekoliko razloga zašto su standardi i zakonodavstvo važni za građevinske kompanije.

Bezbednost: Kompanije koje posluju u građevinskoj industriji koja uključuje rizike po život i zdravlje ljudi moraju biti svesne propisa koji regulišu njihovu delatnost kako bi se obezbedila bezbednost svojih klijenata i korisnika, pa je obučavanje zaposlenih od suštinskog značaja da se takvi rezultati i postignu.

Kvalitet: AEC kompanije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga moraju poštovati standarde kako bi osigurale da njihovi proizvodi i usluge budu pouzdani, kvalitetni i sigurni za krajnje korisnike.

Konkurentnost: Kompanije koje poštuju standarde i zakonodavstvo često su u boljoj poziciji za konkurentnost na tržištu.

Međunarodni poslovi: Evrokod obuke za inženjere i drugi standardi su često međunarodni i priznati u celom svetu. Kompanije koje poštuju ove standarde mogu biti u boljoj poziciji da posluju sa stranim partnerima i klijentima jer se standardi često prepoznaju i poštuju na globalnom nivou.

Orook platforma predstavlja značajnu mogućnost za kompanije koje nude Evrokod obuke, da se predstave široj publici koja je zainteresovana za ovu vrstu edukacije. Uz to, prisustvo na Orook platformi može doprineti izgradnji reputacije i poverenja kod klijenata, što je ključni faktor za uspeh u poslovanju.


FIDIC Obuke 

FIDIC modeli ugovora su globalni standard u građevinskoj industriji, te se sve više projekata se ugovara po ovim pravilima, posebno u složenim infrastrukturnim projektima u saradnji sa stranim partnerima.

Ove obuke pružaju inženjerima i drugim učesnicima na projektu priliku da unaprede svoje znanje i veštine u oblasti međunarodnih pravila i standarda ugovaranja. To, zauzvrat, omogućava Vašoj kompaniji da bude bolje pripremljena za složene projekte i da efikasnije upravlja rizicima.

FIDIC obuke su bitne za građevinske kompanije jer im pomažu da se bolje pripreme za složene infrastrukturne projekte, da efikasnije upravljaju rizicima i da bolje razumeju FIDIC pravila i procedure.

Na obukama FIDIC-a koje OROOK organizuje u partnerstvu, naučićete kako da kao učesnik na projektu bolje razumete i primenjujete svoja prava i obaveze prema ugovoru, kao i postupke koji su vezani za odobrenja, dodatne i nepredviđene radove, izmene na projektu i odštetne zahteve. Pohađanjem ovih obuka, unapredićete svoje lične profesionalne veštine i povećati kapacitet Vaše kompanije za upravljanje ugovorima.


Proizvodi i Tehnologija

Obuke iz proizvoda i tehnologija pomažu inženjerima da unaprede svoje znanje o materijalima i proizvodima koji se koriste u građevinskoj industriji. Ovo znanje može dovesti do boljeg razumevanja karakteristika i performansi proizvoda, što sa jedne strane dovodi do boljeg izbora proizvoda i većeg kvaliteta u izgradnji, a sa druge smanjuje troškove izgradnje, što može dovesti do veće profitabilnosti za kompaniju.

Orook platforma može biti izuzetno korisna za projektantske kompanije koje se bave obukama proizvoda i tehnologija, jer im omogućuje da dosegnu širok spektar ciljne publike koja je u potrazi za ovom vrstom obuka. Takođe, Orook platforma nudi mogućnost za razmenu iskustava i znanja između kompanija, što može dovesti do inovativnih ideja i poslovnih prilika.

Kao što smo videli, obuke iz proizvoda i tehnologija mogu pomoći građevinskim kompanijama da unaprede svoju konkurentnost na tržištu iz razloga što kompanije koje imaju obučene inženjere u korišćenju proizvoda i tehnologija mogu ponuditi bolje proizvode, efikasnije projekte i privući više klijenata.

Obuke iz oblasti održivosti i životne sredine

Obuke za inženjere iz oblasti održivosti i životne sredine omogućavaju inženjerima da budu svesni ovog uticaja i da aktivno rade na smanjenju negativnih posledica građevinskih projekata što kompanijama koje primenjuju održive prakse i poštuju zaštitu životne sredine daje konkurentnost na tržištu. Korišćenje održivih materijala, recikliranje, smanjenje potrošnje energije i vode su samo neki od načina na koje se mogu smanjiti troškovi građevinskih projekata i održati budžet Vaše firme.

OROOK program obuka podrazumeva učenje kako da dizajnirate proizvode i procese koji su usmereni na dugotrajnost, ponovnu upotrebu, fleksibilnost i prilagodljivost. Takođe, uči se o tome kako da se uzmu u obzir budući klimatski rizici i kako da se koriste niskougljenični, netoksični materijali sa malim uticajem na životnu sredinu.

Pohađanjem istih, kompanije će biti opremljene znanjem i veštinama koje će im pomoći da stvore održiviji biznis model i da doprinesu očuvanju životne sredine.


Menadžment i Soft Skills

Projektovanje, planiranje i izvođenje građevinskih projekata uključuju brojne procese koji moraju biti pažljivo koordinisani kako bi se projekti završili u roku, u skladu sa zahtevima budžeta. Obuka za menadžment omogućava inženjerima da steknu znanje i veštine potrebne za upravljanje projektima na efikasan način, uključujući planiranje, vođenje i kontrolu projekata, čime se povećava produktivnost rada Vaše firme.

Građevinske kompanije često rade u timovima, a uspešno upravljanje timovima zahteva od inženjera razvijene soft skills veštine. Ove veštine uključuju komunikaciju, liderstvo, timski rad, upravljanje konfliktima i sposobnost da se efikasno pregovara. Inženjeri koji razvijaju ove veštine mogu da doprinesu boljoj dinamici Vašeg tima u okviru kompanije, povećaju produktivnost i unaprede efikasnost projekata.

Takođe, kompanije koje imaju inženjere sa razvijenim menadžment i soft skills veštinama mogu da ponude bolju uslugu svojim klijentima, poboljšaju efikasnost i efektivnost svojih procesa i ostvare veće profite.


Zaključak

U zaključku, obuke su ključne za uspešno poslovanje u građevinskoj industriji. Pomažu u razvoju zaposlenih, povećavaju produktivnost, poboljšavaju sigurnost na radu i održavaju standard kvaliteta Vaše kompanije. 

Stoga, poruka je jasna – građevinske kompanije bi trebale da investiraju u obuke zaposlenih , poput onih koje nudi OROOK, kako bi osigurale dugoročni uspeh i konkurentnost na tržištu. Takođe, kompanije mogu ponuditi svoje obuke preko OROOK platforme kako bi stvorile vidljivost i privukle širok spektar profesionalaca, i drugih kompanija.

Razmislite o tome kako ove strategije mogu doprineti dugoročnom uspehu vaše kompanije i već ste načinili značajan korak ka usavršavanju Vašeg poslovanja.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *