Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Osnovni kurs: Evrokod 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 i primena TOWER-a

MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 24.10.2021.

Poštovane koleginice i kolege,

Predstavljamo Vam novi paket obuka, koji sadrži šest programa:

1. Evrokod 0 i 1 (iz dva dela)
2. Evrokod 2 (iz dva dela)
3. Evrokod 3 (iz tri dela)
4. Evrokod 4 (iz dva dela)
5. Evrokod 7 (iz tri dela)
6. Evrokod 8 (iz tri dela)
7. Primena TOWER softvera

Pojedinačne snimke za programe Evrokod 1 – 8 možete preuzeti po ceni od 3.500 dinara (30 EUR) po obuci. Cena snimaka obuke za primenu TOWER-a iznosi 5.000 dinara.

Za sve obuke sa spiska, samo jednu od njih ili nekoliko (po sopstvenom izboru) možete se prijaviti putem linka:

Evrokodovi su, generalno gledano, najkompleksniji tehnički standardi u svetu, koji su doneti u okviru zemalja Evropske unije, ali su ih prihvatile i skoro sve druge zemlje u Evropi, uključujući tu i Republiku Srbiju. Evrokodova ima 10 (EC0 do EC9) i u velikoj meri su međusobno povezani u jedinstvenu celinu, tako da je potrebno dosta truda i vremena da se postigne zadovoljavajući nivo znanja za njihovu efikasnu primenu.

Naravno, treba imati u vidu da su, načelno, svi tehnički standardi samo „donja granica“ zahteva u projektovanju i izvođenju konstrukcija i da u njima nisu rešeni svi problemi koji mogu da nastanu. Zato je značajno da se dobro razumeju osnovni principi i duh propisa, pa će lakše da se pronađe rešenje i za probleme koji nisu obuhvaćen Evrokodovima.

Navedene edukacije predstavljaju najsavremeniji trend u vezi sa zavedenim oblastima. Obuhvataju i teorijski i praktični deo, a realizovani u različitim fondovima časova. Predavači su vodeći profesori-eksperti za navedene oblasti sa velikim konsultantskim iskustvom.

Obuka 1 (Evrokodovi 0 i 1)

Cilj kursa je da polaznicima omogući bolje razumevanje Evrokoda 0 i Evrokoda 1, kao i efikasniju primenu ostalih Evrokodova u projektovanju građevinskih konstrukcija.

Trening je zamišljen kao vid pojašnjenja i približavanja novih koncepata i pravila projektovanja na kojima se zasniva Evrokod, a koji se razlikuju od tradicionalne prakse. Evrokod 0 kao osnova razumevanja pristupa projektovanju, zajedno sa Evrokodom 1 predstavlja polaznu tačku i osnovu za projektovanje konstrukcija primenom Evrokodova.

Obuka 2 (Evrokod 2)

Cilj kursa je da se kroz primere projektovanja osnovnih AB elemenata polaznicima pruži još bliži uvid u sadržaj i principe projektovanja betonskih konstrukcija prema Evrokodu 2 i omogući dalje upoznavanje sa ovim standardom.

Kurs je koncipiran u cilju daljeg osposobljavanja građevinskog inženjera u primeni Evrokoda 2, sa posebnim akcentom na razlike u odnosu na trenutno važeće propise. Kroz primere se jasno ukazuje na vezu Evrokoda 2 sa ostalim Evrokodovima, posebno Evrokodom 0 i Evrokodom 1.

U okviru kursa, koji predstavlja nastavak osnovnog kursa, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa delom Evrokoda 2 koji se odnosi na prethodno naprezanje betonskih elemenata, koji će inženjeri neminovno koristiti u svakodnevnoj projektantskoj praksi u oblasti betonskih konstrukcija.

Obuka 3 (Evrokod 3)

Cilj kursa je da polaznicima omogući uvid u sadržaj Evrokoda 3 i upoznavanje sa principima projektovanja čeličnih konstrukcija prema ovom standardu.

Kurs je koncipiran da pomogne građevinskom inženjeru da razume EN 1993, kako bi mogao da ga efikasno primenjuje. S obzirom na izuzetno veliki obim EN 1993, na osnovnom kursu će se polaznici detaljnije upoznati sa delom EN 1993-1-1, koji se odnosi na opšta pravila i pravila za zgrade, a predstavlja ključni deo EN 1993 i polazište za primjenu njegovih ostalih djelova.

Na kursu će polaznici imati priliku da čuju ključne informacije i komentare u vezi projektovanja tipičnih čeličnih konstrukcija, što bi trebalo da olakša tranziciju u primeni novih propisa u odnosu na trenutno važeće.

Obuka 4 (Evrokod 4)

Cilj kursa je da polaznicima, građevinskim inženjerima – projektantima, ali i arhitektonskim inženjerima i izvođačima građevinskih radova, omogući bolje razumevanje i uvid u projektovanje i izvođenje spregnutih konstrukcija od čelika i betona u skladu sa odredbama Evrokoda 4: Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona -Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade (EN 1994-1-1:2004,odn, SPRS EN 1994-1-1:2012).

Ovaj standard (EC4) je sastavni deo seta od 10 Evropskih standarda, tj. Evrokodova za konstrukcije koje je i Republika Srbija usvojila kao svoje važeće standarde. Odredbe ovog standarda isključivo su vezane za spregnute konstrukcije od čelika i betona, a za sva druga pravila i zahteve  poziva se na odgovarajuće odredbe ostalih Evrokodova za konstrukcije.

Cilj ovog kursa je da detaljnije, sveobuhvatnije i kroz odgovarajuće numeričke primere prikaže osnovne principe proračuna u skaldu sa Evrokodu 4, i time olakša njegovu efikasniju primenu.

Obuka 5  (Evrokod 7)

Cilj kursa je da polaznicima omogući uvid u sadržinu Evrokoda 7, odnosno upoznavanje sa konceptom i principima geotehničkog projektovanja prema ovom standardu.

Kurs je koncipiran da pomogne građevinskom inženjeru da razume EN 1997, kako bi mogao da ga efikasno primenjuje. Na kursu će polaznici imati priliku da čuju ključne informacije i komentare u vezi specifičnosti EC 7, pojmova, principa i projektnih pristupa, što bi trebalo da olakša tranziciju u primjeni novih propisa u odnosu na trenutno važeće.

S obzirom da se radi o specifičnoj oblasti građevinarstva gde je od posebnog značaja iskustvo pojedinih učesnika u izgradnji vezano za lokalne geološko-geotehničke uslove, akcenat je na primerima iz gradjevinske prakse uz povremeno potrebno pozivanje na pojedine delove evrokoda 7 relevantne za konkretni primer.

Obuka 6 (Evrokod 8)

Cilj kursa je da polaznicima, građevinskim inženjerima – projektantima, ali i arhitektonskim inženjerima i izvođačima građevinskih radova, omogući bolje razumevanje i uvid u aseizmičko projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija u skladu sa odredbama Evrokoda 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004, Part 1, odn, SPRS EN 1998-1:2015), poglavlja 1-4.

Evrokod 8 se odnosi na projektovanje konstrukcija koje su izložene uticajima zemljotresa, što znači da se, u većoj ili manjoj meri, EC8 odnosi na sve građevinske kostrukcije. Osnovni zahtevi koji su u EC8 usvojeni kao temeljni principi u projektovanju i izvođenju konstrukcija su zahtev da se u uslovima delovanja zemljotresa konstrukcije ne ruše, kao i zahtev da su oštećenja konstrukcija nastala tokom zemljotresa ograničena, što se proverava u okviru analiza graničnih stanja nosivosti (ULS), kao i graničnih stanja upotrebljivosti (SLS).

Obuka 7 (Primena TOWER-a)

Cilj kursa je da polaznicima, građevinskim inženjerima – projektantima konstrukcija, ali i arhitektonskim inženjerima koji se bave takođe i građevinskim projektovanjem, omogući bolje razumevanje u formiranje računskih modela konstrukcija armiranobetonskih zgrada primenom programa Tower firme Radimpex (verzija 8.4).

Interaktivno se demonstrirati formiranje računskog modela, polazeći od crteža (dovoljno) realne zgrade, uz prikazivanje detalja u programu Tower. Posebni aspekti u detaljima oko formiranja računskih modela zgrada primenom programa odnose se na proračune uticaja zemljotresa u skladu sa Evrokodom 8. Pri tome se pre svega misli na opšti slučaj analize uticaja zemljotresa primenom multimodalne spektralne analiza na prostornim modelima zgrada.

Ravanski modeli zgrade, kao i seizmička analiza metodom bočnih sila, iako mogući sa stanovišta odredbi EC8 u određenim uslovima konfiguracije zgrada, u realnom proračunima zgrada nemaju mnogo smisla, imajući u vidu da je seizmički proračun samo deo ukupnog proračuna zgrade. Zgrada može da bude regularna i u osnovi i po visini, ipak je zbog analize gravitacionih uticaja uobičajeno i normalno da se formiraju 3D modeli, imajući u vidu postojeće „alate“ kao što su programi Tower, SAP2000, ETABS, Robot, AxisVM i sl.

Formiranje računskog modela i sam proračun su samo početak u ukupnoj analizi zgrade. Naime, analiza dobijenih rezultata često je zahtevnija od samog formiranja modela. Zato će detaljno da se prikazuje ispitivanje i analiza dobijenih rezultata, posebno onih koji se odnose na seizmičke uticaje. Pri tome će da se prikazuju analize, provere i dimenzionisanja, u skladu sa zahtevima EC8, svih relevantnih AB nosećih elemenata: greda, stubova, zidova i tavanica.

Naravno, rezultat proračuna konstrukcije je odgovarajući izveštaj, tako da se interaktivno prikazati i odgovarajući tekstualni izveštaj, kao deo statičkog proračuna konstrukcije.

Predavači:

Dr Biljana Šćepanović, diplinž. građ. i vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

Dr Nikola Baša, dipl. inž. građ. i saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

Prof. dr Biljana Deretić-Stojanović, dipl. inž. građ. i redovni profesor u penziji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

Dr Slobodan Živaljević, dipl. inž. građ. i docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

Prof. dr Stanko Brčić, dipl. inž. građ. i redovni profesor u penziji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1 thoughts on “Osnovni kurs: Evrokod 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 i primena TOWER-a”

  1. Poštovani interesuje me da li može da se sluša naprimer eurokod 0 , 1 i 2 i primena tower softwera ? Hvala

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *