Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Osnove projektovanja, dejstva i proračuni konstrukcija prema Evrokodovima 0, 1, 4 i 7

MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 15.07.

Poštovane koleginice i kolege,

Predstavljamo Vam novi paket obuka, koji sadrži šest programa:

1. Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu 0 i dejstva na konstrukcije prema Evrokodu 1, PRVI DEO

U uvodnom delu kursa biće prikazana filozofija i struktura Evrokodova, kao i njegove glavne karakteristike. U nastavku kursa fokus će biti usmeren na upoznavanje i interpretaciju novih koncepata i pravila Evrokoda 0.

Objasniće se najpre osnovni zahtevi, koncepti pouzdanosti: verovatnoće loma i graničnih stanja, koji zauzimaju ključno mesto u familiji Evrokodova. Dalje će biti prikazana dejstva na konstrukcije i kombinacije opetrećenja, koje će biti ilustrovane kroz osnovni proračunski postupak za dokaz graničnih stanja: metod parcijalnih koeficijenata sigurnosti.

U drugom delu kursa prikazaće se koncept i primena Evrokoda 1. Objasniće se kako se definišu dejstva na konstrukcije i njihova podela. Nakon toga biće dato detaljno objašnjenje proračuna i primene svih dejstava na konstrukcije obuhvaćenih Evrokodom 1. Za kraj predviđeno je da se prezentuju numerički primeri, u cilju boljeg pojašnjenja proračuna dejstava u praktičnoj primeni.

2. Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu 1: dejstva na konstrukcije, DRUGI DEO

U ovom delu kursa biće analizirana dejstva vetra (EN 1991-1-4 sa praktičnim primerima: 3 časa) i dejstva tokom izvođenja (EN 1991-1-6: pola časa). Biće dat informativni osvrt na dejstva na konstrukcije izložene požaru i na saobraćajno opterećenje mostova (EN 1991-1-2 i EN 1991-2: pola časa). Završni segment kursa (2 časa) je namenjen dopunskim numeričkim, odnosno praktičnim primerima analize opterećenja: dejstva i kombinacije dejstava.

3. Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona u skladu sa Evrokodom 4, PRVI DEO

U prvom delu kursa (3 časa) objasniće se koncept sprezanja, sa posebnim osvrtom na sprezanje čeličnih i betonskih elemenata. Daće se prednosti i nedostaci spregnutih konstrukcija od čelika i betona u odnosu na betonske i čelične konstrukcije, a na primerima će se definisati oblast primene spregnutih konstrukcija.

Prikazaće se sadržaj i oblast primene Evrokoda 4. Definisaće se osnovni pojmovi vezani za spregnute konstrukcije i elementi spregnutih konstrukcija i dati odgovarajući primeri. Daće se kratak osvrt na osnove proračuna prema graničnim stanjima i definisati odgovarajući parcijalni koeficijenti za dejstva i materijale.

4. Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona u skladu sa Evrokodom 4, DRUGI DEO

U drugom delu kursa (3 časa) prikazaće se svojstva materijala koji sadejstvuju u spregnutom preseku, pri čemu će se detaljno obraditi vremenske deformacije betona, tj. tečenje i skupljanje.

Prikazaće se metode i modeli proračuna spregnutih konstrukcija. Definisaće se klase poprečnih preseka i efektivna širina betonske ploče. Prikazaće se odgovarajući numerički primeri.

5. Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu 7: geotehničko projektovanje, PRVI DEO

U prvom delu kursa će najpre biti dat kratak uvod u geotehniku (jedan i po čas), kako bismo učesnike podsetili, odnosno uveli u specifičnosti ove oblasti, neophodne za praćenje materijala u kursu. Nakon toga sledi pregled strukture EC 7, pojmova, principa i projektnih pristupa (jedan i po čas).

6. Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu 7: geotehničko projektovanje, DRUGI DEO

U drugom delu kursa biće dati principi proračuna potpornih konstrukcija (EN 1997- 1-9: 1 čas), sa praktičnim primerima (2 časa).

Snimke za svaki od programa iz paketa obuka možete preuzeti po ceni od 2.500 dinara po obuci (za Srbiju), odnosno 30 evra za Crnu Goru i BiH. Za sve obuke sa spiska, samo jednu od njih ili nekoliko (po sopstvenom izboru) možete se prijaviti putem linka:

Ciljna grupa ovog paketa kurseva su projektanti (građevinski i inženjeri arhitekture), izvođači, investitori–građevinske firme, kao i svi koji se bave planiranjem, projektovanjem, kalkulacijama i investicijama u visokogradnji i niskogradnji.

Metod rada na kursu: izlaganje predavača po temama i praktični primeri iz prakse.


Obuka 1 (Evrokodovi 0 i 1)

Predmetni kurs je podeljen na dva dela:

1. OSNOVNI KONCEPT EVROKODA (6 časova)
a) Terminologija i struktura Evrokodova
b) Ciljevi, pretpostavke i osnovne definicije
c) Osnovni zahtevi
d) Koncept pouzdanosti i Teorija verovatnoće (pojam karakteristične vrednosti)
e) Granična stanja nosivosti i upotrebljivosti
f) Metod parcijalnih koeficijenata sigurnosti (proračunske situacije i pristupi, dejstva i uticaji od dejstva, proračunska i reprezentativna vrednost, kombinacije, svojstva materijala i nosivosti)
g) Primeri

2. EVROKOD 1: DEJSTVA NA KONSTRUKCIJE (6 časova)
a) Razvoj i primena Evrokoda 1
b) Podela Evrokoda 1
c) Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade
d) Dejstva na konstrukcije usled požara
e) Dejstva snega
f) Dejstva vetra
g) Termička dejstva
h) Dejstva u toku izgradnje
i) Incidentna dejstva
j) Opterećenje od saobraćaja na mostovima
k) Dejstva usled kranova i mašina
l) Silosi i rezervoari
m) Primeri.

Obuka 2 (Evrokod 1)

Predmetni kurs je podeljen na sledeće celine:

1. EN 1991-1-4: Dejstva vetra (3 časa)

2. EN 1991-1-6: Dejstva tokom izvođenja (pola časa)

3. EN 1991-1-2: Dejstva na konstrukcije izložene požaru (četvrt časa)

4. EN 1991-2: Saobraćajno opterećenje mostova (četvrt časa)

5. Dopunski praktični primeri (2 časa).

Obuka 3 (Evrokod 4, prvi deo)

Predmetni kurs je podeljen na tri dela:

1. Šta su spregnute konstrukcije?

Tipovi spregnutih preseka. Spregnute konstrukcije od čelika i betona. Efekti sprezanja. Spregnuta i nespregnuta greda. Razvoj spregnutih konstrukcija. Propisi za spregnute konstrukcije. Oblast primene spregnutih konstrukcija. Prednosti i nedostaci primene spregnutih konstrukcija. Poređenje spregnutih , betonskih i čeličnih konstrukcija. Primeri izgrađenih spregnutih konstrukcija.

2. Evrokodovi za konstrukcije: Evrokod 4 i njegovi delovi.

Evrokod 4: EN 1994-1-1: Proračun spregnutih konstrukcija od čelika, betona. Deo-1-1 Opšta pravila i pravila za zgrade.

EN 1994-1-1: Predgovor i nacionalno određeni parametri.
EN 1994-1-1: Poglavlje 1: Opšte odredbe. Oblast primene. Pretpostavke. Razlika između principa i pravila. Oznake. Definicije pojmova vezanih za spregnute konstrukcije. Elementi spregnute konstrukcije i odgovarajući primeri.

3. EN 1994-1-1, Poglavlje 2: Osnove proračuna

Definicije graničnih stanja nosivosti i upotrebljivosti. Klasifikacija i definicija različitih proračunskih dejstava i njihovih kombinacija za različite proračunske situacije. Parcijalni koeficijenti sigurnosti.

Obuka 4 (Evrokod 4, drugi deo)

Predmetni kurs je podeljen na tri dela:

1. EN 1994-1-1, Poglavlje 3: Materijali

Beton. Klase čvrstoće betona. Ponašanje betona u toku vremena. Elastoplastično i viskoelastoplastično ponašanje betona. Tečenje betona. Funkcija tečenja betona. Koeficijent tečenja betona. Skupljanje betona. Veze između napona i deformacije za beton. Efektivni modul elastičnosti betona prema EM metodi i prema EC4.

2. EN 1994-1-1, Poglavlje 3: Materijali

Čelik za armaturu. Konstrukcioni čelik. Profilisani čelični lim. Čelik za prethodno naprezanje.

EN 1994-1-1, Poglavlje 4: Trajnost

EN 1994-1-1, Poglavlje 5: Analiza konstrukcija

Metode proračuna spregnutih konstrukcija. Osnove proračuna prema teoriji elastičnosti, definicija korespodentnog preseka. Analiza spregute grede sa i bez prslina u betonu. Osnove proračuna prema teoriji plastičnosti i modeli proračuna Klasifikacija poprečnih preseka.

3. EN 1994-1-1, Poglavlje 5: Analiza konstrukcija

Klasifikacija poprečnih preseka. Efektivna širina betonske ploče. Numerički primeri iz prethodno izložene materije.

Obuka 5 (Evrokod 7, prvi deo)

Predmetni kurs obuhvata sledeće celine:

1. Uvod u geotehniku: čvrstoća tla, granična stanja plastične ravnoteže, deformabilnost tla, sleganja, pritsici na potporne kosntrukcije (jedan i po čas)

2. Pregled strukture EC 7, principi, pojmovi, geotehničke kategorije, granična stanja nosivosti i projektni pristupi (jedan i po čas).

Obuka 6 (Evrokod 7, drugi deo)

Predmetni kurs obuhvata sledeće celine:

1. EN 1997-6: Principi proračuna potpornih konstrukcija (1 čas)

2. Praktični primeri: proračun AB L potpornog zida u nasipu, masivnog potpornog zida od nearmiranog betona u useku i zida od gabiona (2 časa)


Predavači:

Dr Biljana Šćepanović, dipl. inž. građ. je vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kao stipendista Ministarstva nauke Crne Gore (INVO/HERIC projekat – nacionalna stipendijaza izvrsnost), tokom 2016 i 2017. godine završila je postdoktorske studije iz oblasti  čeličnih, aluminijumskih i drvenih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi.

Od 1996. godine zaposlena je na Univerzitetu Crne Gore, najpre kao saradnik, potom kao asistent, docent, a sada i kao vanredni profesor za oblast Čelične,  spregnute i drvene konstrukcije  na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima.

Od 2013. godine je, kao rukovodilac i/ili član, uključena u rad većeg broja tela i timova sa zadatkom prevođenja evrokodova i izrade nacionalnih ankesa, izrade tehničkih smernica i zahteva za čelične, drvene i aluminijumske konstrukcije, kao i obuke inženjera za primenu Evrokodova.

Dr Šćepanović je kao predavač angažovana na programima vezanim za Evrokodove 0 i 1.

Prof. dr Biljana Deretić-Stojanović, dipl. inž. građ. redovni je profesor u penziji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovnim studijama je predavala predmet Otpornost materijala, a u okviru nastavnog plana od 2005. godine u redovnu nastavu juvela je i novi predmet: Spregnute konstrukcije.

Aktivno je učestvovala u analizi evropskih propisa za spregnute konstrukcije od čelika i betona (Evrokod 4). Bila je član tima prevodilaca i stručnih redaktora predstandarda za spregnute konstrukcije od čelika i betona ENV 1994-1-1:1992 i član tima stručnih redaktora prevoda standarda EN 1994-1-1:2004. godine.

Bila je dugogodišnji član Komisije Zavoda za standardizaciju: Proračun čeličnih konstrukcija, spregnutih konstrukcija od čelika i betona i aluminijumskih konstrukcija, gde je aktivno učestvovala u projektu usvajanja evropskih standarda u građevinarstvu kao nacionalnih standarda.

Dr Deretić-Stojanović je kao predavač angažovana na programima vezanim za Evrokod 4.

Dr Slobodan Živaljević, dipl. inž. građ. je docent Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Objavio je preko 30 radova u međunarodnim naučno-stručnim časopisima, učestvovao u većem broju nacionalnih i internacionalnih naučnih projekata, dok na polju inženjerskog rada ima preko 50 referenci u domenu projektovanja i revizije projekata geotehničkih konstrukcija, ekspertskih izveštaja i ispitivanja materijala i konstrukcija.

Član je naučnih odbora međunarodnih konferencija, kao i nekoliko strukovnih udruženja.

Od 2013. godine je, kao član, uključen u rad timova formiranih od strane Instituta za standardizaciju Crne Gore, Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Inženjerske komore Crne Gore i Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa zadatkom prevođenja evrokodova i izrade nacionalnih ankesa (EN 1997-1, EN 1997-2, EN-1998-5), kao i obuke inženjera za primenu Evrokodova.

Dr Živaljević je kao predavač angažovana na programima vezanim za Evrokod 7.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *