Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

MS Project: napredni kurs

NAZIV OBUKE: MS PROJECT 2016, napredni kurs
MESTO ODRŽAVANJA: online događaj (ZOOM)
VREME:
 23, 24, 30. i 31.03.2021. (13-16h)
FOND ČASOVA: 4 dana po 3 sata (ukupno 12 sati)
INDIVIDUALNE PRIJAVE: MS Project (napredni kurs)

Cilj kursa

Cilj obuke je savladavanje naprednih tehnika korišćenja programa MS Project 2016 na planiranju i kontroli realizacije projekata.

Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično su neizvodljivi bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija. Efikasno planiranje projekata, angažovanja radne snage i nabavke materijala, kao i razrada različitih scenarija ključni su za izvođenje projekata u ugovorenim rokovima i u planiranom budžetu. Uspešnoj realizaciji projekta prethodi adekvatna priprema i planiranje svih elemenata kojima treba upravljati, kao što su vreme realizacije, troškovi, resursi i slično. 

Program edukacije omogućava upoznavanje sa detaljnijim mogućnostima programa i načinima kako te mogućnosti na optimalan način primeniti u praksi. U obuci se povezuju osnovna teorijska znanja iz planiranja sa praktičnim mogućnostima programa.  

Učesnici kursa:

– viši i srednji menadžment,
– projektni menadžeri,
– program menadžeri,
– menadžeri troškova i
– članovi projektnog tima. 

Metod i način rada:

Predavanja, interaktivna diskusija, prezentacija mogućnosti programa i radionice. Polaznici prolaze proces od izrade prvobitnog plana, preko postupka njegove optimizacije i kontrole do izvoza podataka.

Sadržaj kursa

Sadržaj kursa formiran je pod pretpostavkom da polaznici imaju osnovna znanja o programu, kao i osnovna teorijska znanja o metodi kritičnog puta i načinu proračuna dinamičkog plana projekta. Teorijska obuka planirana je samo u obimu potrebnom da polaznici shvate suštinu određenih funkcija programa i način kako da ih koriste. 

Prvog dana obuke polaznici dobijaju nova znanja o kreiranju aktivnosti i značaju WBS strukture, kao i savete kako da kreiraju, podele, sagledaju, organizuju projekte i naprave osnovu za planiranje i kontrolu.

Drugog dana, polaznici se detaljnije upoznaju sa mogućnostima programa vezanim za analizu dodeljenih resursa i načinom kako da kodiraju aktivnosti i formiraju tabele i filtere.

Trećeg dana, fokus je na analizi angažovanih resursa i optimizaciji plana angažovanja.  

Četvrtog dana, tema obuke je analiza realizacije projekta, merenje uspešnosti, poređenje planiranog i ostvarenog i replaniranje. Obuka se završava rekapitulacijom svega naučenog i predlozima za dalji rad.

Struktura kursa

Prvi i drugi dan, 2×3 sata

1. Uvod, opšte o programu i nivou potrebnog predznanja za obuku (3h)
1.1  Kreiranje WBS (Work Breakdown Structure)
1.2  Tipovi veza između aktivnosti i kada se koja koristi
1.3  Ograničenja aktivnosti
1.4  Povezivanje aktivnosti
1.5  Kritični put i vremenske rezerve

2. Vrste resursa, podaci o resursima, formiranje pool-a resursa (3h)
2.1  Definisanje i unos resursa
2.2  Pregled podataka o angažovanim resursima
2.3  Kalendar
2.4  Kodiranje aktivnosti
2.5  Tabele
2.6  Filteri

Treći i četvrti dan, 2×3 sata

3. Usage pogledi (3h)
3.1  Sortiranje
3.2  Grupisanje
3.3  Rešavanje problema preopterećenja resursa
3.4  Izravnanje resursa
3.5  Prilagođavanje programa potrebama korisnika
3.6  Pravljenje sopstvenih polja 

4. Ažuriranje podataka na projektu (3h)
4.1 Kontrola realizacije
4.2  Poređenje planiranog i ostvarenog
4.3  Merenje uspešnosti realizacije projekta
4.4  Primena metode zarađene vrednosti 
4.5  Replaniranje
4.6  Rad sa više projekata (Multiprojektno planiranje)
4.7  Pregled podataka na više projekata
4.8  Izvoz i uvoz podataka 
4.9  Rekapitulacija stečenih znanja

Zašto koristiti MS Project?

Namena programa MS Project (u daljem – Program) je planiranje i kontrola realizacije projekata. Pri tome, pod projektom se može podrazumevati mnogo toga. Svaki niz povezanih poslova koje je potrebno organizovati na neki način može da se tretira kao projekat. Program koriste oni koji planiraju projekat, oni koji njime upravljaju i svi koji imaju potrebe da na neki način o projektu komuniciraju. 

Prednosti Programa su sledeće:

MS Project se godinama razvija. Veliki broj verzija, od kojih je svaka imala znatna poboljšanja u poređenju sa prethodnim, doveo je do toga da je MS Project danas jedan od najboljih programa na svetu, kao i jedan od najprimenjivijih za planiranje i kontrolu, te ga strani investitori i konsultanti najčešće traže u komunikaciji.

Relativno je lak za rad. Skoro svako može da uz malo truda dobije neki rezultat iz Programa. Sa druge strane, ima i opcije koje su veoma kompleksne, tako da mogu da ga koriste i najiskusniji projekt menadžeri za detaljne analize projekata. Može se koristiti na mnogo polja: od pogleda na projekat u globalu analize do detaljnog operativnog planiranja 

Nivo kompleksnosti podataka definiše korisnik prema svojim potrebama. Moguće je analizirati samo osnovne aktivnosti na projektu, do detaljnog praćenja angažovanja i troškova resursa na više projekata. 

Obzirom da je proizvod kompanije Microsoft, veoma je otvoren ka drugim programima ove kompanije i lako se razmenjuju podaci. Olakšano je prebacivanje podataka između različitih programa i korišćenje podataka iz Programa u izveštavanjima. 

Program mogu koristiti svi učesnici na projektu u skladu sa svojom ulogom, potrebama i pravom na informacije. Nije vezan samo za jednu privrednu granu: koriste ga ekonomisti, građevinari, elektroinženjeri i svi drugi koji imaju potrebu da planiraju neke događaje. 

Jedino korišćenjem ovakvog Programa je moguće sačuvati evidenciju šta se događalo na realizaciji projekta. Ovakav program je nezaobilazan pri obrazloženju i analizi odštetnih zahteva (klejmova).

Na projektima u Srbiji i Evropi, najčešći je program koji se koristi za planiranje i kontrolu realizacije. Strani investitori, nadzori i konsultanti uglavnom koriste ovaj program.

O predavaču:

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Šef je katedre za menadžment u građevinarstvu i rukovodilac primenjenog studijskog programa Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu u Podgorici od 2006. godine. Od 1992. radio je u više građevinskih preduzeća u Crnoj Gori, Ruskoj Federaciji i Uzbekistanu.

Od 1998. godine radi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici kao asistent, docent, vanredni i sada redovni profesor na grupi predmeta  iz oblasti menadžmenta u građevinarstvu i organizacije i tehnologije građevinskih radova. Obavljao je dužnost Dekana fakulteta u prethodna dva mandata.

Učestovao je u građenju velikog broja objekata u funkciji neposrednog rukovodioca, tehničkog rukovodioca gradilišta i direktora gradnje. Studijski je boravio u Beču na TU Wien 2002. Držao je predavanja na Hidrotehničkom fakultetu Univerziteta za arhitekturu i građevinarstvo u Sofiji, УAСГ София (2005, 2013), Građevinskom fakultetu u Bratislavi, STU Bratislava (2006, 2008, 2016) i Građevinskom fakultetu u Brnu (2007, 2009, 2014).

Bio je vodeći projektant na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta Bar – Budva. Dobitnik je Nagrade Inženjerske komore Crne Gore za 2013. godinu.

Bio je konsultant Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine za izradu Strategije razvoja građevinarstva do 2020. godine (2009-2010). U periodu od 2009. do 2012.godine bio je predsednik Strukovne Komore građevinskih inženjera Crne Gore i član Upravnog odbora Inženjerske Komore Crne Gore, kao i Upravnog odbora Project consulting Podgorica.

Njegov naučno-istraživački opus do sada broji 146 radova objavljenih u časopisima i na skupovima, od čega 13 u časopisima koji se nalaze na SCI listi.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 8.000 dinara za Srbiju, odnosno 70 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Kompanije zainteresovane za učešće sa većim brojem zaposlenih mogu se javiti na sekulovicana69@gmail.com za informacije o ceni i pogodnostima za grupne prijave.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *